Menu

RZECZNIK PRAW UCZNIA

RPU.jpeg

Rzecznik Praw Ucznia:

mgr Aleksandra Pieszak

 

Konsultacje:

- wtorki, godz. 10:30-10:45

- środy, godz. 13:45-14:00

Rpu1.jpeg

Prawa i obowiązki ucznia

Uczeń ma prawo do:

- znajomości swoich praw,
- zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
- zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 
- życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia

i wychowania, 
- swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań, 
- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 
- jawnej i umotywowanej oceny, 
- korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej, 
- uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
- uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie szkoły,
- tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego

i rodzinnego, ochrony swojej własności,
- odwoływania się.

 

Uczeń ma obowiązek:

- przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów, określonych w Statucie i Regulaminie Szkoły,
- uczenia się systematycznie, pracowania nad własnym rozwojem, aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

- przybywania punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
- godnego reprezentowania szkoły, 
- odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
- dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne

i kolegów, nie ulegania nałogom i przeciwstawiania się przejawom agresji i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym, 
- dbania o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

- szanowania tradycji, symboli narodowych i religijnych.

Rpu2.jpeg