egzamin maturalny w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

  1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00

należy zgłosić się około pół godziny przed godziną rozpoczęcia

Sale nr 10; 206 – listy zdających wywieszane na drzwiach w dniu egzaminu

  1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne - prezentacja i wypowiedź - formuła od 2015) - 20-21 sierpnia 2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

11 września 2019 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

11 września 2019 r.