Menu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJIi DO KLAS PIERWSZYCH - NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWOEJ

                                                                         

. § 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

                                                                                                                                                  Załącznik nr 1   

                                     do Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r.

 

                                                                                                                                       

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

                            

 

Lp.

 

                                                                           Rodzaj czynności

 

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

 

 

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 16 maja 2024r.

do 19 czerwca 2024r.

do godz. 15oo

od 26 lipca 2024r.

do 31 lipca 2024r.

do godz. 15oo

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

od 21 czerwca 2024r.

do 5 lipca 2024r.

do godz. 15oo

 

 

 

     3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 lipca 2024r.

do 6 sierpnia 2024r.

 

  4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024r.

do  6 sierpnia 2024r.

  5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie.

od 16 maja 2024r.

do 12 lipca 2024r.

od 24 lipca 2024r.

do 6 sierpnia 2024r.

 

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 12 lipca 2024r.
do 17 lipca 2024r.

do godz. 15oo

od 6 sierpnia 2024r.

do 9 sierpnia 2024r. do godz. 15oo

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024r.

do godz. 14oo

12 sierpnia 2024r.

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 lipca 2024r.

12 sierpnia 2024r.

 

9.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 23 lipca 2024r.

do 14 sierpnia 2024r.

10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

UWAGA:

Dla klasy sportowej termin składania podań upływa z dniem 15.05.2024. Natomiast test sprawnościowy odbędzie się 16.05.2024 o godzinie 14:30 w sali gimnastycznej ZSM.

 § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum – 5 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                            16 miejsc

 • Technik handlowiec                                                             16 miejsc

 • Technik mechanik                                                                16 miejsc

 • Technik elektryk                                                                   16 miejsc

 • Technik pojazdów samochodowych                                    16 miejsc

 • Technik inżynierii sanitarnej                                                16 miejsc

 • Technik informatyk                                                              16 miejsc

 • Technik logistyk                                                                   16miejsc

 • Technik budownictwa                                                          16 miejsc

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 – letnia

 

 • Sprzedawca                                                                16 miejsc

 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc

 • Ślusarz                                                                        16 miejsc

 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 – letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           4 – letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą