Menu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJIi DO KLAS PIERWSZYCH - NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWOEJ

                                                                         

§ 1

Głubczyce  25.04.2023r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych

oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

 

                                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2  Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  26 stycznia 2023 r.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

 

Termin

 

 

Termin

 

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 26 lipca 2023 r.

do 31 lipca 2023 r

do godz. 15.00.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2023 r.

4 sierpnia 2023 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 lipca 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

 

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 18 lipca 2023 r.

od 3 sierpnia 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

6.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone              w uzupełnieniu wniosku.

od 17 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.

 

od 11 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Opolskiego Kuratora Oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

25 lipca 2023 r.

21 sierpnia 2023 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

18 sierpnia 2023 r.

9.

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 26 lipca 2023 r.

 

22 sierpnia 2023 r.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2023 r.

do 21 sierpnia 2023 r.

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania                    do dyrektora szkoły

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania              do dyrektora szkoły

 

 

 § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum – 5 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                            16 miejsc

 • Technik handlowiec                                                             16 miejsc

 • Technik mechanik                                                                16 miejsc

 • Technik elektryk                                                                   16 miejsc

 • Technik pojazdów samochodowych                                    16 miejsc

 • Technik inżynierii sanitarnej                                                16 miejsc

 • Technik informatyk                                                              16 miejsc

 • Technik logistyk                                                                   16miejsc

 • Technik budownictwa                                                          16 miejsc

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 – letnia

 

 • Sprzedawca                                                                16 miejsc

 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc

 • Ślusarz                                                                        16 miejsc

 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 – letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           4 – letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą