Menu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJIi DO KLAS PIERWSZYCH - NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWOEJ

                                                                         

§ 1

Głubczyce  27.01.2022r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022r.do 30 maja 2022r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r.

 • Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie od 16 maja 2022r. do 22 lipca 2022r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022r. do godz. 1400

 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 04.08.2022r.

 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie odmowy przyjęcia.

 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 • W terminie od 20 lipca 2022r. do 28 lipca 2022r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 sierpnia 2022r. do godz. 1500. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 26 września 2022r.

 • Nieprzedłożenie do 26 września 2022r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

 § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum – 5 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                            16 miejsc

 • Technik handlowiec                                                             16 miejsc

 • Technik mechanik                                                                16 miejsc

 • Technik elektryk                                                                   16 miejsc

 • Technik pojazdów samochodowych                                    16 miejsc

 • Technik inżynierii sanitarnej                                                16 miejsc

 • Technik informatyk                                                              16 miejsc

 • Technik logistyk                                                                   16miejsc

 • Technik budownictwa                                                          16 miejsc

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 – letnia

 

 • Sprzedawca                                                                16 miejsc

 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc

 • Ślusarz                                                                        16 miejsc

 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 – letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           4 – letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą