Menu

Szczegółowe warunki rekrutacji do klas pierwszych-na podbudowie szkoły podstawowej

                                                                         

§ 1

   Głubczyce  02.02.2021r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wrazz dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021r.do 21 czerwca 2021r.

 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r.

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021r.

 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.

 • W terminie od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021r. do godz. 1500. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.

 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

 

 § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum – 5 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                            16 miejsc

 • Technik handlowiec                                                             16 miejsc

 • Technik mechanik                                                                16 miejsc

 • Technik elektryk                                                                   16 miejsc

 • Technik pojazdów samochodowych                                  16 miejsc

 • Technik inżynierii sanitarnej                                               16 miejsc

 • Technik informatyk                                                              16 miejsc

 • Technik logistyk                                                                   16miejsc

 • Technik budownictwa                                                          16 miejsc

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 – letnia

 

 • Sprzedawca                                                             16 miejsc

 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc

 • Ślusarz                                                                    16 miejsc

 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 – letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           4 – letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą