Szczegółowe warunki rekrutacji do klas pierwszych-na podbudowie szkoły podstawowej

                                                                             § 1

   TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 • od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
   
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia 2020r. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
   
 • Od 13 do 18 sierpnia 2020r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 

                                                                                § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum- 5 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                    16 miejsc
 • Technik handlowiec                                                     16 miejsc
 • Technik mechanik                                                       16 miejsc
 • Technik elektryk                                                         16 miejsc
 • Technik pojazdów samochodowych                              16 miejsc
 • Technik inżynierii sanitarnej                                         16 miejsc
 • Technik informatyk                                                     16 miejsc
 • Technik logistyk                                                         16miejsc
 • Technik budownictwa                                                  16 miejsc
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 –letnia

 

 • Sprzedawca                                                             16 miejsc
 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc
 • Ślusarz                                                                    16 miejsc
 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 –letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           4-letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą