Menu

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog Szkolny

mgr Ewa Wyrwalec

poniedziałek:  830 - 1400

wtorek:            830 - 1315

środa:              830 - 1315

czwartek:         830 - 1300

piątek:              800 - 1200

Telefon: 513192357


oraz e-dziennik i w socjalmediach

Sytuacja, w której znaleźli się nauczyciele oraz uczniowie jest sytuacją wyjątkową i precedensową. Nauczyciele stają na wysokości zadania, zdobywają i doskonalą umiejętności związane z prowadzeniem zajęć na odległość. W trybie zdalnym mogą pracować również psycholog i pedagog.

Zajęcia realizowane zdalnie powinny być zorganizowane zgodnie z planem zajęć ustalonym przez dyrektora. W tym zakresie aktualne powinny pozostać formy działań terapeutycznych (jeśli takie zajęcia z uczniami były prowadzone przed zawieszeniem zajęć w szkołach)
oraz realizacja innych zadań, zgodnie z planem pracy pedagoga.

Zgodnie z §  24 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznejdo zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formę, w jakiej zadania te będą realizowane należy natomiast dostosować do potrzeb i możliwości nauczyciela oraz uczniów i ich rodziców.

Mogą to być:

  • czaty z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  • zajęcia z uczniami on-line,
  • opracowywanie materiałów i ćwiczeń do zajęć dla uczniów do samodzielnej pracy,                                                     
  • rozmowy terapeutyczno-wspierające z uczniami,
  •  prowadzenie komunikacji online z uczniami.

Kontakt z uczniami może odbywać się za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów, dziennika elektronicznego, rozwiązań chmurowych itd.

 

Rozmawiaj z uczniami o aktualnej sytuacji

Działania pedagoga, oprócz kontynuacji dotychczasowych form wsparcia realizowanych na rzecz uczniów, powinny również obejmować zadania z zakresu profilaktyki problemów związanych z aktualną sytuacją, izolacją uczniów, rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, prospołecznych itd.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591 ze zm.) - §  24.