Menu

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka i świetlica szkolna zaprasza w godzinach:

Poniedziałek    730 - 1800

Wtorek             730 - 1800

Środa             1015 - 1800

Czwartek        1115 - 1730

Piątek               730 - 1400

Biblioteka szkolna pełni rolę ogólno - przedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Biblioteka:

§  Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania

§  Wspomaga realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów

§  Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

Biblioteka mieści się w dwóch pomieszczeniach: magazynie i wypożyczalni. Korzystają z niej uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i absolwenci szkoły. Biblioteka liczy około 20  tysięcy woluminów. Ze względu na profil szkoły w bibliotece znajdują się książki z dziedziny: ekonomii, techniki, elektryki i elektroniki. Zbiory bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników dostępne 2 katalogi:  alfabetyczny i rzeczowy.

Katalog alfabetyczny informuje o książkach posiadanych przez bibliotekę i korzysta się z niego, jeśli znany nam jest autor i tytuł poszukiwanej książki. Karty katalogowe książek uszeregowane są w kolejności alfabetycznej (wg alfabetu polskiego) według: haseł autorskich – czyli nazwiska autora ( w przypadku publikacji, które ma dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze nazwisko pierwszego autora) hasłem tytułowym- w przypadku prac zbiorowych, wtedy hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.

W przypadku, kiedy nie pamiętamy nazwiska pierwszego autora lub tytułu pracy zbiorowej, należy szukać książki w katalogu rzeczowym w interesującej nas dziedzinie wiedzy. W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu można zawsze poprosić o pomoc dyżurującego bibliotekarza.

Katalog rzeczowy informuje o książkach na określony temat. Jest pomocny, gdy nieznany jest nam autor i tytuł konkretnej książki, a poszukujemy dzieło z określonej dziedziny wiedzy. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady klasyfikacji przyjętej w bibliotece, a jest nim Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, która zakłada podział całości wiedzy na 10 działów głównych i w ich obrębie coraz bardziej szczegółowe poddziały.

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

1.    Dział ogólny

2.    Filozofia. Psychologia

3.    Religia. Religioznawstwo. Teologia

4.    Nauki społeczne. Prawo. Administracja

5.    Działu 4 nie ma (od 1964), jest chwilowo wolny

6.    Matematyka. Nauki przyrodnicze

7.    Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

8.    Sztuka. Rozrywki. Sport

9.    Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

10.  Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografia. Historia

Gromadzimy następujące zbiory:

*dokumenty piśmienne

*taśmy magnetofonowe

*kasety video

*płyty CD

* CD ROM-y

* dokumenty życia społecznego

*dokumenty niepublikowane

Oferujemy czytelnikom księgozbiór liczący ponad 17 100 woluminów, 258 kaset video, 25 kaset magnetofonowych, 76 CD oraz  22 teksty uzupełniające. Księgozbiór biblioteki w miarę możliwości jest systematycznie uzupełniany.

W bibliotece znajdują się również obowiązujące przepisy wewnątrzszkolne:

§  Statut

§  Regulamin oceniania nauczyciela

§  Regulamin Rady Rodziców

§  Regulamin wynagradzania

§  Regulamin premiowania

§  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§  Regulamin pracy

§  Regulamin korzystania ze stołówki

§  Program wychowawczy

§  Regulamin dyżurów nauczycieli

§  Plan nadzoru pedagogicznego

§  Regulamin Rady Pedagogicznej

Biblioteka dysponuje 8 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Można z nich korzystać 
w godzinach otwarcia biblioteki.

Świetlica szkolna znajduje się na parterze, stanowi integralną część szkoły. Świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu, przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu.

Świetlica dysponuje telewizorem, DVD, video, rzutnikiem multimedialnym, ekranem, laptopem, sprzętem nagłaśniającym oraz grami planszowymi.