Współpraca z Politechniką Opolską

W dnia 10 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Mechanicznych nastąpiło podpisanie współpracy pomiędzy Politechniką Opolską , reprezentowaną przez dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską prof. Politechniki Opolskiej, Prorektor ds. dydaktyki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa - Rektora Politechniki Opolskiej,  a Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach  reprezentowanym przez dyrektora – mgr. Jan Łatę. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Anita Juchno – wicestarosta Głubczyc, Ilona Klepacka – wicedyrektor, Tomasz Ciecierski starszy specjalista-koordynator Akademickiego Biura Karier,  Marian Pospiszel – właściciel TVG Głubczyce oraz młodzież głubczyckiego „Mechanika”.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie ogólnych warunków współpracy między stronami w zakresie działalności edukacyjnej
 i popularyzatorsko – informacyjnej oraz podjęcie wszelkich działań w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką Politechniki, a społecznością uczniowską ZSM.

Koordynatorami odpowiedzialnymi za realizację niniejszego porozumienia są:

1)        ze strony Politechniki Opolskiej - dr. inż. Łukasz Dymek,

2)        ze strony ZSM – mgr inż. Wiesław Gałązka.

W ramach podjętej współpracy Politechnika deklaruje:

1)        świadczenie pomocy w realizacji procesu dydaktycznego prowadzonego w ZSM, poprzez udostępnianie, w miarę potrzeb ZSM i możliwości uczelni, laboratoriów i sal dydaktycznych;

2)        organizowanie spotkań seminaryjnych uczniów ZSM z kadrą naukową Politechniki;

3)        umożliwienie uczniom ZSM korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni;

4)        współpracę z ZSM w zakresie pozyskiwania środków na realizacje wspólnych projektów;

5)        pomoc merytoryczną w opracowaniu programów edukacyjnych, szczególnie dla profili zawodowych prowadzonych przez ZSM, możliwych do kontynuowania w toku studiów politechnicznych.

W ramach podjętej współpracy ZSM deklaruje:

1)        umieszczenie godła Politechniki Opolskiej w materiałach reklamowych, promocyjnych oraz na stronie internetowej ZSM;

2)        promowanie wśród uczniów i absolwentów ZSM oferty edukacyjnej Politechniki Opolskiej;

3)        współpracę z uczelnią w zakresie pozyskiwania środków na realizacje wspólnych projektów;

4)        organizowanie, wspólnie z Politechniką przedsięwzięć rozwijających wśród uczniów ZSM zainteresowania tematyką techniczną i ekonomiczną.

            Podsumowaniem spotkania był wykład poprowadzony przez Tomasza Ciecierski z Akademickiego Biura Karier.

                                                                                                               Wiesław Gałązka

galeria - współpraca z Politechniką Opolską