§ 1

 

                                                                                § 2

 

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum- 4 letnie

 

 • Technik ekonomista                                                    16 miejsc
 • Technik handlowiec                                                     16 miejsc
 • Technik mechanik                                                       16 miejsc
 • Technik elektryk                                                         16 miejsc
 • Technik pojazdów samochodowych                              16 miejsc
 • Technik inżynierii sanitarnej                                         16 miejsc
 • Technik informatyk                                                     16 miejsc
 • Technik logistyk                                                         16miejsc
 • Technik budownictwa                                                  16 miejsc
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 –letnia

 

 • Sprzedawca                                                             16 miejsc
 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc
 • Ślusarz                                                                    16 miejsc
 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 –letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           3-letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą

 

4. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w   ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów .

 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. matematyki
 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

 

6. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

    

celujący                                                                                                18 pkt.

bardzo dobry                                                                                         17 pkt.

dobry                                                                                                    14 pkt.

dostateczny                                                                                            8 pkt.

dopuszczający                                                                                        2 pkt.

 

 

7. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   :                                                   7 pkt.

 W przypadku przyznawania   punktów za  osiągnięcia w konkursach i zawodach oraz innych przypadkach stosowane będzie Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. /Dz.U. z dnia 20 marca 2017r. poz. 586/

 

8.  O przyjęciu do   Branżowej Szkoły I stopnia decyduje nawiązanie umowy z pracodawcą w celu odbycia praktyki zawodowej / nie dotyczy uczniów z praktyką na warsztatach szkolnych w zawodzie ślusarz/

 

9. W terminie określonym w § 1,  kandydat  do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
 2. kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

a ponadto:

 1. kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 2. kandydaci do klas mundurowych dołączają zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w takiej klasie,
 3. kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

 

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

11. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza w terminie określonym wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 3

                                

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu    kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

     1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

     2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

   3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 4

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach na zasadach ogólnie ustalonych .
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 4. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§ 5

 

Warunki rekrutacji nie dotyczą przyjęć kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych specjalnych.