SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.59 z późń.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, oraz zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia  22 stycznia 2018r.  zarządza się co następuje:

§ 1

Terminarz rekrutacji  do szkół ponadgimnazjalnych:  

L.p.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Od 28 maja 2018r.
do 22 czerwca 2018r.

Do 16 lipca 2018r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Od 22 czerwca 2018r.
do 26 czerwca 2018r.

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy

 

Od 22 czerwca 2018r.
do 6 lipca 2018r.

Od 17 lipca 2018r.
do 31 lipca 2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły

 

11 lipca 2018r.

godz. 1200

Do 1 sierpnia 2018r.

godz. 1200

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Od 11 lipca 2018r.
do 13 lipca 2018r

do godz. 1200

Od 24 sierpnia 2018r.
do 28 sierpnia 2018r

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

16 lipca 2018r.

godz. 1400

28 sierpnia 2018r.

godz. 1200

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

16 lipca 2018r.

godz. 1500

28 sierpnia 2018r.

godz. 1500

 

                                                                                § 2

1.  W porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  planuje się utworzenie następujących oddziałów:

 

                  A. Technikum-letnie

 

 • Technik ekonomista                                                    16 miejsc
 • Technik handlowiec                                                     16 miejsc
 • Technik mechanik                                                       16 miejsc
 • Technik elektryk                                                         16 miejsc
 • Technik pojazdów samochodowych                              16 miejsc
 • Technik inżynierii sanitarnej                                         16 miejsc
 • Technik informatyk                                                     16 miejsc
 • Technik logistyk                                                         16miejsc
 • Technik budownictwa                                                  16 miejsc
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej    16 miejsc

 

                  B.    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA     3 –letnia

 

 • Sprzedawca                                                             16 miejsc
 • Mechanik pojazdów zawodowych                               16 miejsc
 • Ślusarz                                                                    16 miejsc
 • Wielozawodowa / inne zawody/                                  90 miejsc

 

            C. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA       3 –letnia

   .    Wielozawodowa                                                           15 miejsc

 

    D.    LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           3-letnie

 

 • Klasa mundurowa                                                      25 miejsc

 

Określa się następujące zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny na świadectwie będą przeliczane na punkty:

Profil kształcenia

Przedmioty

Technik ekonomista

Technik handlowiec

Technik logistyk

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Geografia

Technik mechanik

Technik pojazdów samochodowych

Technik elektryk

Technik informatyk

Technik budownictwa

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Fizyka

Technik inżynierii sanitarnej

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Biologia

LO Klasa mundurowa

Język polski

Matematyka

Język obcy*

Wiedza o społeczeństwie

*- w przypadku większej ilości ocen z języków obcych, bierze się pod uwagę ocenę wyższą

 

4. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w   ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

 1. 200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów .

 

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. matematyki
 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

 

6. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

    

celujący                                                                                                18 pkt.

bardzo dobry                                                                                         17 pkt.

dobry                                                                                                    14 pkt.

dostateczny                                                                                            8 pkt.

dopuszczający                                                                                        2 pkt.

 

 

7. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem   :                                                   7 pkt.

 W przypadku przyznawania   punktów za  osiągnięcia w konkursach i zawodach oraz innych przypadkach stosowane będzie Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. /Dz.U. z dnia 20 marca 2017r. poz. 586/

 

8.  O przyjęciu do   Branżowej Szkoły I stopnia decyduje nawiązanie umowy z pracodawcą w celu odbycia praktyki zawodowej / nie dotyczy uczniów z praktyką na warsztatach szkolnych w zawodzie ślusarz/

 

9. W terminie określonym w § 1,  kandydat  do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania),
 2. kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

a ponadto:

 1. kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 2. kandydaci do klas mundurowych dołączają zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do nauki w takiej klasie,
 3. kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez organ prowadzący.

 

10. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

11. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza w terminie określonym wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

§ 3

                                

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu    kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

     1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

     2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

   3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

§ 4

 1. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we wszystkich szkołach na zasadach ogólnie ustalonych .
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 4. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji.

§ 5

 

Warunki rekrutacji nie dotyczą przyjęć kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych specjalnych.