Menu

PROCEDURY COVID-19

 

Głubczyce, 25.08.2020r.

Procedury Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną SARS COV-2.

Organizacja zajęć w szkole:

 

 • Do szkoły oraz na kursy CKZ może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem. Ostateczna decyzja należy do dyrektora i organu prowadzącego.
 • Przy wejściu do budynku szkoły i internatu znajduje się stacja dezynfekująca, przy której należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną informacją o sposobie dezynfekowania rąk oraz instrukcją użycia środka dezynfekującego.
 • Rodzice, opiekunowie i inne osoby wchodzące w przestrzeń wspólną szkoły i internatu zachowują dystans od pracowników szkoły, uczniów i innych osób min. 1,5 m. Stosują środki bezpieczeństwa poprzez osłonę ust i nosa oraz obowiązkową dezynfekcję rąk.
 • Na terenie szkoły i internatu ze względu na pandemię ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk). Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze szkoły przy sekretariacie. Osoby wykazujące objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie zostaną wpuszczone na teren obiektu. /Strefa dla rodzica i opiekuna/.
 • W dyżurce woźnego szkoły znajduje się bezdotykowy termometr, który po każdorazowym użyciu w danej grupie uczniów i innych poddany zostaje dezynfekcji.
 • Jeżeli nauczyciel, pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Miejscem wyznaczonym na izolatkę jest gabinet pielęgniarki szkolnej znajdujący się internacie ZSM. /Izolatka/
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły i internatu należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać i zdezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścici dezynfekować co najmniej raz dziennie.
 • Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Przed wejściem do sali lekcyjnej, każdy nauczyciel i uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 • Sale lekcyjne będą wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Korytarze będą wietrzone w czasie zajęć.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Nauczyciele podczas przerw przebywają w maseczkach/przyłbicach.
 • Środki ochrony wielokrotnego użytku jak przyłbice należy dezynfekować, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60oC i wyprasować.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 • Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołachi placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
 • Przy szatni szkolnej umieszczony został środek do dezynfekcji rąk.
 • W świetlicy szkolnej został umieszczony środek do dezynfekcji rąk. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania młodzieży w świetlicy).
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Ustalono i upowszechniono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 • Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • We współpracy z pielęgniarką szkolną, ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni :

 

 • Przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczony został numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Nauczyciele dyżurujący na parterze szkoły i internatu oraz personel obsługi będą pilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących
 • Nauczyciele regularnie będą przypominać uczniom o częstym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Monitorowane będą przez Kierownika gospodarczego codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegane będą zalecenia producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany będzie czasu niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały informację z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Na bieżąco personel sprzątający będzie dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia:

 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia pracowników, poprzez zachowanie odpowiedniej odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. Ze szczególną uwagą pod względem higieny będą utrzymanie stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce, a także utrzymanie wysokiej higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej utrzymanej w prawidłowych warunkach sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Blaty stołów, poręcze krzeseł będą regularnie czyszczonej dezynfekowane tj. po opuszczeniu stołówki przez daną grupę.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.
 • Ze stolików stołówki szkolnej zostały usunięte wszystkie dodatki min. cukier, serwetki itp. Dania wydawane są bezpośrednio przez obsługę. Obsługa zabezpieczona jest poprzez ubraną maseczkę lub przyłbicę i rękawice ochronne.

 

Organizacja pracy internatu:

 • Opracowano wewnętrzny regulamin internatu ZSM oraz postępowania w razie zagrożenia, uwzględniając zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa. Przed przyjazdem kursant zostanie zapoznany z regulaminem. Regulamin został umieszczony w widocznym miejscu budynku internatu.
 • Przeprowadzono szkolenia dla kadry internatu z zasad zachowania bezpieczeństwa.
 • Kierownik internatu i wychowawcy monitorować będą zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach kursantów oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych. Pracownik obsługi będzie dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki świateł, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.
 • W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Przy wejściu do internatu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 • Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 • Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona usti nosa i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarachtj. na parterze budynku internatu.
 • Zalecana komunikacja z rodzicami/opiekunami i kursantamiz wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W dniu przyjazdu na kurs rodzice mogą przebywać w wyznaczonych miejscach na parterze.    /Strefa dla rodzica/opiekuna/.
 • Izolatką w przypadku wystąpienia u kursanta nagłych objawów infekcji dróg oddechowych jest gabinet pielęgniarki szkolnej znajdujący się na parterze budynku internatu. Niezwłocznie o zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony rodzic/opiekun ucznia.
 • Kierownik internatu, wychowawcy przypominać będą kursantom aby zachowywać rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie rąk.
 • Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty do minimum z kursantami oraz nauczycielami.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu:

 

 • Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • Przy wejściach do budynków wchodzących w skład Zespołu umieszczone zostały środki dezynfekujące. Miejscem izolacji osoby z objawami chorobowymi jest gabinet pielęgniarki szkolnej znajdujący się w internacie ZSM.
 1. Pracownicy szkoły/internatu zostali poinstruowani, że w przypadku
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Wytyczne na bieżąco będą aktualizowane gdy pojawią się nowe komunikaty z GIS, MEN i Ministerstwa Zdrowia.